Arfon Physiotherapy

Ffisiotherapi

Yn dilyn asesiad trylwyr o’r system gyhyrysgerbydol, fe fyddwn yn trafod cynllun triniaeth fydd o fudd i chi ac yn diwallu eich amcanion. Clinig therapi â dwylo ydym ni sy’n golygu mai trwy gyfuniad o ystwytho’r meinweoedd meddal ac ymarferion, rydym yn datblygu dull integreiddedig ble rydych chi fel claf yn rhan anatod o reoli eich problem.

Fe fydd therapydd â dwylo medrus yn defnyddio ei dwylo i helpu’r corff i adfer symudiadau sydd wedi eu colli, yn lleihau gwayw yn y cyhyr, a lleihau sensitifrwydd nerfol drwy gynyddu’r cylchrediad gan ddangos i chi ffyrdd i gynnal a chynyddu’r symudiad gartref.