Arfon Physiotherapy

Tystlythyrau

‘Nifer o fisoedd yn ôl roeddwn i mewn cymaint o boen gyda’m cefn, roedd yn rhaid gwneud rhywbeth, felly fe wnes apwyntiad gyda’r ceiropractydd lleol, ond roedd hyn yn wastraff llwyr o amser ac arian. Roeddwn yn dal mewn poen, yn cysgu ar y llawr ac yn cymryd tabledi lladd poen dydd a nos. Fe wnaeth pennaeth fy ngwraig yn y gwaith argymell Nikki.

Yn dilyn fy nhriniaeth/profiad diwethaf roeddwn yn amheus ond yn fuan teimlais yn hyderus y byddai Nikki yn gallu fy helpu, er iddi datgan na fyddai hyn yn adferiad sydyn, ac y byddai’n rhaid i mi weithio ochr yn ochr gyda hi, h.y gwneud yr ymarferion a osodwyd ganddi yn wythnosol. Rwyf yn falch o gael dweud fy mod yn awr yn ddi-boen, yn hapus ac yn gallu mynd i’m gwaith ac o amgylch y lle, yn gwneud yr hyn yr wyf yn dymuno ei wneud mewn bywyd, ac mae’r diolch i Nikki.

Pan fyddwch yn mynd i mewn i Ffisiotherapi Arfon neu yn ffonio, fe gewch eich cyfarch gan Lynn sy’n berson hawdd gwneud â hi, ac yn gwneud i chi deimlo’n gwbl dawel eich meddwl.

Rwyf yn argymell Ffisiotherapi Arfon, ac os ydych mewn poen fel yr oeddwn i, gwnewch apwyntiad, does gennych ddim i’w golli, ond llawer i’w ennill, mae bywyd yn rhy fyr i fod mewn poen a theimlo’n ddiflas.’

Mr Cunliffe, Criccieth, Gwynedd

 

‘Fe fyddwn bob amser yn argymell Ffisiotherapi Arfon i unrhyw un sy’n barod i weithio tuag at adferiad llwyddiannus o unrhyw broblemau Cyhyrysgerbydol.’

Mr Parry, Ynys Môn

 

‘Rydw i bob amser yn cael croeso mawr yn y clinic sydd ag ymdeimlad teuluol i’r lle. Roeddwn wedi bod at amryw o ffisios cyn dod i Ffisiotherapi Arfon. Ers i mi ddod i Ffisiotherapi Arfon mae fy niweidiau wedi gwella yn well na yr hyn a ddywedwyd wrthyf fyddai’n bosib. Rydw i mwy neu lai yn gallu gwneud y gweithgareddau o’m dewis.

‘Diolch i bawb yn Ffisiotherapi Arfon am bob peth. Byddwn yn eu hargymell i bawb.’

Jenny, Betws y Coed

 

‘Mae Ffisiotherapi Arfon yn sefydliad croesawgar iawn, ac mae Lynn y Derbynnydd bob amser yn barod ei chymwynas. Wedi blynyddoedd o boen cefn a nifer o ymweliadau at therapyddion amrywiol gyda dim esboniad dros fy symptomau nac ychwaith rhyddhad o boen, fe gyfeiriodd fy meddyg teulu fi at Nikki yn Ffisiotherapi Arfon oedd a gair da iawn amdani. Gydag agwedd gyfeillgar ond proffesiynol, fe esboniodd Nikki y ffactorau a allai fod yn gyfrifol dros fy mhoen cefn, fe roddodd driniaeth effeithiol i mi, a hefyd awgrymu y dylwn i fynd am archwiliad pellach. O ganlyniad i’r sesiynau ffisiotherapi, mae symptomau niweidus y poen cefn dan reolaeth, ac rydw i yn gallu gweithio yn llawn amser.’

‘Gyda phrofiad a gwybodaeth Nikki, mae hi wedi gallu cynnig dull eclectig o driniaeth i mi sydd wedi fy ngalluogi i fyw fy mywyd heb gyfyngiadau.’

Bethan, Ynys Môn

 

‘Rwyf wedi bod at Nikki gydag amryw o niweidiau chwaraeon ac nid yw unwaith wedi methu asesu’r  broblem yn gywir, ac mae wedi fy helpu i wella yn sydyn. Mae hi yn broffesiynol, dymunol a gwybodus a mae ganddi agwedd arbennig. Rwyf wedi argymell Nikki i ffrindiau a theulu yn y gorffennol ac fe fyddaf yn parhau i wneud hynny.

‘ Canlyniadau gwych, Dymunol, Arbenigol’

James Hughes, Ynys Môn

 

‘Ers fy ymweliad atoch ac yn dilyn eich cyngor gwybodus a thriniaeth drylwyr, gyda bysedd wedi eu croesi mae popeth wedi bod yn iawn.  Daw eich practis â chymerawyaeth uchel. Diolch unwaith eto am eich triniaeth arbenigol.’

Anna, Abersoch