Arfon Physiotherapy

Mwy am Nikki

Nikki Davies MCSP MACP MHPC

Bu i Nikki gymhwyso fel Ffisiotherapydd Siartredig yn Ysbyty Frenhinol Orthopedig yn Birmingham yn 1992. Wedi iddi gwblhau ei ‘Senior ІІ rotation’, dechreuodd weithio mewn practis preifat mawr yn Cork, Iwerddon. Bu i’r profiad a ennillodd ei hannog i astudio’n bellach yn llawn amser am flwyddyn yn Perth, Gorllewin Awstralia, lle bu iddi gwblhau Diploma Ȏl-radd mewn Therapi Llawdriniad.

Wedi iddi ddychwelyd nôl i Iwerddon fe agorodd ei phractis preifat ei hun, ac yn ystod y cyfnod hwn yr oedd yn cael ei chyflogi gan yr Undeb Rygbi Pêl-droed Iwerddon fel Ffisiotherapydd i Munster RFC a Thimau Taleithiau Cyfunol Iwerddon (IrishB). Roedd hi hefyd yn gyfrifol am sgrinio athletwyr Olympaidd, yr elȋt a’r proffesiynol, o amrywiol ddisgyblaethau gwahanol, i Gyngor Chwaraeon Iwerddon.

Wedi iddi achub ar y cyfle i werthu ei phractis yn Iwerddon, fe gafodd gyfle i ddychwelyd yn ôl i Gymru lle y bu iddi sefydlu practis bychan ym Mangor Uchaf. Oherwydd i’r practis ehangu, roedd angen mwy o le, ac felly daeth i feddiant practis newydd.

Hyd yn ddiweddar bu Nikki â chysylltiad gweithredol, a chymhwyster i gynghori a chyfrannu’n ymarferol i baratoi Tȋm Rygbi Cymru tuag at eu statws lled-broffesiynol. Ar ôl gweithio i Gyngor Chwaraeon Iwerddon gyda’u rhaglen sgrinio ar gyfer athletwyr elît, mae ganddi ddiddordeb penodol mewn cymhwyso strategaethau ataliol a defnyddio yr un egwyddorion o hybu cyfrifoldeb ac addysg i’w sgiliau therapy dwylo ardderchog, i annog cyfraniad y claf, a’r dealltwriaeth o leddfu a rheoli eu problemau.

Mae Nikki yn arbenigo mewn trin poen cefn, problemau niwro-gyhyrysgerbydol, ac anafiadau chwaraeon. Gan fod ganddi ddiddordeb mewn problemau poen cronig, fe arweiniodd hyn at ymdrin â’r dull cyfanol, ac o ganlyniad yn ddiweddar fe gwblhaodd ei hyfforddiant fel Cwnselydd gyda’i gobaith o gwblhau gradd MA gan astudio’r rhyngweithiad rhwng y corff a’r meddwl- gan fod hyn o bwysigrwydd mawr yn y driniaeth o drawma a phoen cronig.

Mae Nikki yn credu y dylai’r trosglwyddiad o wasanaeth i’r elît mewn chwaraeon a’r cyhoedd fod o safon cyffelyb a dyma yw athronaieth ei chlinig.

Mae hi’n credu’n gryf y dylai triniaeth gael ei ganfod yn fuan, a lle bo’n bosib yn annog ataliad yn ogystal â thriniaethau adweithiol.

Mae Nikki yn darparu gwasanaeth dwyieithog.